เอกสารทั่วไป  

มอบอำนาจในการบรรจุบุคคลจากสภากาชาดไทยเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีวุฒิปริญญาตรีในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
เงื่อนไขการบรรจุผู้ทำสัญญารับทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
กำหนดระยะเวลาในการกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราว่าง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุนักเรียนทุนเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การแต่งตั้งพนักงานและตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง และการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 868 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :