เอกสารทั่วไป  

แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการให้ข้าราชการไปช่วยราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มาตราการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
รายงานสรุปการทำประชาพิจารณ์ประจำปี 2542
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การจัดทำนิติกรรมรับโอนที่ดิน จ.แพร่
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การดำเนินตามมาตราการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงานฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศ ส.เทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
001 การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มติ อ.ก.ม.เกี่ยวกับผู้รับทุน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 876 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :