เอกสารทั่วไป  

รายละเอียดนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 ก.ค. 2561
สาขาความเชี่ยวชาญอ้างอิง ตามกลุ่มสาขาวิชา ISCED
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 มิ.ย. 2561
ขั้นตอนบุคลากรไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 18 พ.ค. 2561
หนังสือการทำงานเชิงวิเคราะห์ โดย คุณเสถียร คามีศักดิ์
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 18 พ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 (ว121/2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 19 เม.ย. 2561
แนวทางการปฏิบัติในการขออนุญาตไปปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานอื่น
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 มี.ค. 2561
เกณฑ์คะแนน MJU – TEP และ MJU - DEEP
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 21 มี.ค. 2561
ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 22 ก.พ. 2561
ข่าวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ฉบับพิเศษ/2560)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 ธ.ค. 2560
ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ต.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 876 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :