เอกสารทั่วไป  

แนวทางการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 มี.ค. 2562
คู่มือกระบวนงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาตรฐาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 ก.พ. 2562
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2562
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 7 ก.พ. 2562
แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 ธ.ค. 2561
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 (ว507/2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 20 พ.ย. 2561
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ศธ 0509(5).4/ว1628 ลงวันที่ 5 ต.ค. 2561)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 5 พ.ย. 2561
ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (กรมการกงสุล 18 ส.ค. 2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 พ.ย. 2561
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2561 (ว463/2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 พ.ย. 2561
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 27 ก.ย. 2561
แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2560
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 27 ก.ย. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 875 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :