เอกสารทั่วไป  

แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 (ว18/2562)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 18 ก.ย. 2562
แผนกลยุทธ์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 ก.ย. 2562
แจ้งมติคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร (ข้อมูลการพัฒนาภาษาอังกฤษตามแผน MJU English Learning Roadmap)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 ก.ย. 2562
แจ้งเวียนขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (ว948/2558)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 2 ก.ย. 2562
การแต่งกายในโอกาสเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธี และในโอกาสต่าง ๆ (การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ก.ค. 2562
ตัวอย่างการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ของสตรี ที่ได้รับพระราชทาน และยังไม่เคยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กรณีแต่งเครื่องแบบเต็มยศและครึ่งยศ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 2 ก.ค. 2562
สรุปสิทธิการลาของบุคลากรทั้งหมด
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 14 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แนวทางการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 มี.ค. 2562
คู่มือกระบวนงานและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานมาตรฐาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 ก.พ. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 876 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :