เอกสารทั่วไป  

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 10 มิ.ย. 2559
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง สำหรับลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 10 มิ.ย. 2559
ผังกระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 12 พ.ค. 2559
ขั้นตอนการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 4 เม.ย. 2559
ขั้นตอนการเดินทางไปราชการต่างประเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 22 มี.ค. 2559
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ว120/2559)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 11 มี.ค. 2559
แจ้งเวียนขั้นตอนการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 13 ม.ค. 2559
สรุปผลการประเมินสมรรถนะ ปี 2557
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ม.ค. 2559
แผนแม่บทด้านพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ฉบับปรับปรุง และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 5 พ.ย. 2558
เปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการขออนุมัติเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ (ว758/2558)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 26 ต.ค. 2558
  ค้นพบทั้งหมด 842 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :