เอกสารทั่วไป  

แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 (ว50/2560)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 ก.ย. 2560
เอกสารประกอบการบรรยาย "ภารกิจของ University 4.0 & การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อปฏิบัติภารกิจของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 พ.ค. 2560
คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 24 ก.พ. 2560
เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับใหม่
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 7 ก.พ. 2560
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 (ว4/2560)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ม.ค. 2560
ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการขอยืมตัวข้าราชการไปช่วยราชการ (หนังสือ สกอ.)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 พ.ย. 2559
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ส.ค. 2559
ถาม-ตอบ ปัญหาข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 29 มิ.ย. 2559
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 10 มิ.ย. 2559
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ขั้นสูง สำหรับลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 10 มิ.ย. 2559
  ค้นพบทั้งหมด 850 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :