แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มแจ้งคืนบ้านพักมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการขอหยุดการปฏิบัติงาน กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความสี่ยงของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 14 ก.พ. 2563
แบบแจ้งความประสงค์ปรับลดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กสมจ.อพ.-002)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ม.ค. 2563
แบบขอลาออกจากสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่ไม่ลาออกจากงาน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 9 ม.ค. 2563
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ม.ค. 2563
แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ กรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 291 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :