แบบฟอร์ม  

สัญญารับทุนรัฐบาล(กระทรวงวิทยาศาสตร์)ศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มี.ค. 2551
แบบฟอร์มการต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัย (ใหม่)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 14 ส.ค. 2550
แบบฟอร์มแจ้งคืนบ้านพักชั่วคราวในระหว่างที่ลาศึกษาต่อ พ.ศ. 2550
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ก.ค. 2550
แบบฟอร์มการเสนอผลงานในหารกำหนดตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 มิ.ย. 2550
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 มิ.ย. 2550
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 6 พ.ย. 2549
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ-ประกอบการเลื่อนขั้น
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 ส.ค. 2549
แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมินในการเลื่อนขั้นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 มี.ค. 2549
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 มี.ค. 2549
  ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :