แบบฟอร์ม  

ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 มิ.ย. 2550
ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 มิ.ย. 2550
แบบฟอร์มค่ารักษาพยาบาลจ่ายตรง
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 6 พ.ย. 2549
แบบแสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ-ประกอบการเลื่อนขั้น
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 ส.ค. 2549
แบบฟอร์มบัญชีสรุปผลการประเมินในการเลื่อนขั้นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 มี.ค. 2549
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 14 มี.ค. 2549
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนกรณีทั่วไป
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 5 ม.ค. 2549
แบบฟอร์มรับรองเงินเดือนโครงการกู้เงิน ธอส-กบข เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 5 ม.ค. 2549
ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนการกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยโครงการสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 5 ม.ค. 2549
ตัวอย่างแบบฟอร์มรับรองเงินเดือนโครงการเงินกู้ธนาคารออมสิน
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 5 ม.ค. 2549
  ค้นพบทั้งหมด 289 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :