แบบฟอร์ม  

ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 2562
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 มิ.ย. 2562
แบบหนังสือแสดงเจตนารับเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 มิ.ย. 2562
Vacation Leave Form (แบบใบลาพักผ่อน [ภาษาอังกฤษ])
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 พ.ค. 2562
Form for Sick Leave, Personal Leave, Maternity Leave (แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร [ภาษาอังกฤษ])
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 พ.ค. 2562
แบบขอเปลียนแปลง เพิ่มเติม ข้อมูลส่วนตัวในทะเบียนประวัติ และฐานข้อมูลบุคลากร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 26 มี.ค. 2562
แบบตรวจสอบคุณสมบัติ และการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-01-ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-02-รายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-03-รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-04-จัดส่งเล่มสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 266 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :