แบบฟอร์ม  

แบบตรวจสอบคุณสมบัติ และการแนบเอกสารประกอบการพิจารณาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-01-ขออนุมัติไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-02-รายงานความก้าวหน้าของการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-03-รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-04-จัดส่งเล่มสมบูรณ์ในการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-05-แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) เพื่อพิจารณาประเมินหนังสือหรือตำราทางวิชาการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบ ป.ตน-06-รายงานผลการประเมินการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
แบบฟอร์มสรุปขอรับเงินค่าตอบแทน (เด้งที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน (เด้งที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ม.ค. 2562
แบบประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (กรณีใช้ผลงาน)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ม.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 265 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :