แบบฟอร์ม  

ใบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานฉบับภาษาอังกฤษ_A Self Report Form
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 ก.ย. 2560
แบบขอทำบัตรบำเหน็จรายเดือน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 มิ.ย. 2560
แบบขอทำบัตรข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 8 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 หมวดการคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกและใกล้จะสำเร็จการศึกษา เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 5 มิ.ย. 2560
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ กรณีได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 6) ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 5 มิ.ย. 2560
ใบสมัครพนักงานราชการ (ภาษาอังกฤษ)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 19 พ.ค. 2560
แบบขอทำบัตรข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 16 พ.ค. 2560
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี (แบบ ปส.1)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ค. 2560
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย (แบบ ปส.2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 246 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :