แบบฟอร์ม  

แบบฟอร์มสรุปขอรับเงินค่าตอบแทน (เด้งที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มขอรับเงินค่าตอบแทน (เด้งที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 ม.ค. 2562
แบบประเมินผลงานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (กรณีใช้ผลงาน)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ม.ค. 2562
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปฝึกอบรม/วิจัย ณ ต่างประเทศ (และจัดทำ E-Passport และ/หรือ VISA)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 16 ม.ค. 2562
ใบลาออกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ พนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 ธ.ค. 2561
แบบคำขอรับการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.พนง.04) และแบบสรุปผลการประเมินการแต่งตั้ง(ก.บ.ม.พนง.05) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 พ.ย. 2561
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 8 ต.ค. 2561
แบบขอกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีออกจากงานไปรับราชการทหาร
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
แบบเสนอผลงาน&คำรับรองงานวิจัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 17 ส.ค. 2561
แจ้งรายชื่อประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (VISA) ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (ว278/2561)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ส.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 260 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :