แบบฟอร์ม  

หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับคณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และหัวหน้าส่วนงานภายในที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและจัดตั้งขึ้นในมหาวิทยาลัย (แบบ ปส.2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ค. 2560
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับข้าราชการ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (แบบ ปส.3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ค. 2560
หนังสือแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย/ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สำหรับลูกจ้างประจำ ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับ (แบบ ปส.4)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 15 พ.ค. 2560
ตารางการตรวจสอบคุณสมบัติ (สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 30 ม.ค. 2560
ตัวอย่าง บันทึกรายงานผลการดำเนินการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 30 ม.ค. 2560
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ต.ค. 2559
แบบฟอร์มรายงานผลการไม่สำเร็จการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 6 ต.ค. 2559
แบบการพิจารณาขอปรับระดับชั้นงานฯ ลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 มิ.ย. 2559
แบบการพิจารณาขอปรับระดับชั้นงานฯ ลูกจ้างประจำ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 15 มิ.ย. 2559
แบบ ก.บ.ม.04 (ผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 12 พ.ค. 2559
  ค้นพบทั้งหมด 241 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :