แบบฟอร์ม  

แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (ทำบุญบ้านใหม่หลังแรก อุปสมบทครั้งแรก แต่งงานครั้งแรก ค่ารับขวัญบุตรคนแรก)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบคำขอบ้านพัก/ขอเปลี่ยนแปลงบ้านพัก
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มขอแจ้งย้ายเข้า/แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านพัก
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มขอใช้/ยกเลิกการใช้โรงจอดรถแฟลตข้าราชการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มยืนยันการเข้าพักอาศัยในบ้านพักมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มแจ้งคืนบ้านพักมหาวิทยาลัย
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แบบบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
แนวปฏิบัติในการขอหยุดการปฏิบัติงาน กรณีได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศหรือเขตบริหารพิเศษที่มีความสี่ยงของโรคไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 13 มี.ค. 2563
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปสอนหรือวิจัยต่างมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 14 ก.พ. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 289 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :