แบบฟอร์ม  

คำสั่งมอบหมายงาน ระดับหน่วยงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 มิ.ย. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ก)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ข)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.-ทล 63-02)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบกรอกประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี หรือผู้ช่วยคณบดี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 มี.ค. 2563
แบบคำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ (งานศพ)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 293 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :