แบบฟอร์ม  

แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (แบบ มจ.002)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 31 พ.ค. 2564
แบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (แบบ มจ.003)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 31 พ.ค. 2564
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (แบบ มจ.004)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 31 พ.ค. 2564
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (แบบ มจ.001)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 27 พ.ค. 2564
แบบขอรับการประเมินตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีใช้ผลงาน (ก.บ.ม.พนง.14)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 19 พ.ค. 2564
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 29 เม.ย. 2564
แบบประเมินผลการคัดเลือกบุคคลตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (แบบสัมภาษณ์)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 18 มี.ค. 2564
แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มี.ค. 2564
แบบหนังสือรับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้ กรณีผิดสัญญารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 มี.ค. 2564
สัญญาค้ำประกัน (รับสภาพหนี้และขอผ่อนชำระหนี้)
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 17 มี.ค. 2564
  ค้นพบทั้งหมด 305 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :