แบบฟอร์ม  

แบบขอทำบัตรลูกจ้างชั่วคราว
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 10 ก.พ. 2564
แบบขอทำบัตรพนักงานส่วนงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 10 ก.พ. 2564
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานส่วนงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ก.พ. 2564
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ธ.ค. 2563
แบบเลือกเปลี่ยนนโยบายแผนการลงทุนตามช่วงอายุ (Life-Path)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 23 พ.ย. 2563
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และหนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผลประโยชน์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 พ.ย. 2563
แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ต.ค. 2563
แบบฟอร์มขอรับเงินสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ (update 25 ส.ค.63)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 2 ก.ย. 2563
ใบสำคัญรับเงิน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 ส.ค. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 295 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :