แบบฟอร์ม  

แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
แบบหนังสือขอลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 มิ.ย. 2563
คำสั่งมอบหมายงาน ระดับส่วนงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
คำสั่งมอบหมายงาน ระดับหน่วยงาน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 15 มิ.ย. 2563
สัญญาอนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาภายในประเทศ
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 1 มิ.ย. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ก)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน (ก.บ.ม.-ทล 63-01/ข)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
แบบรายการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 18 พ.ค. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 291 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :