ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2560  

  ค้นพบทั้งหมด 49 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
ข้อบังคับ  

ว่าด้วยอำนาจการสั่งโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มิ.ย. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 พ.ค. 2553
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 พ.ย. 2552
ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 พ.ย. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ต.ค. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ต.ค. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 ส.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 มี.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ก.พ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ก.พ. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 117 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :