ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2560  

  ค้นพบทั้งหมด 46 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
ข้อบังคับ  

ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 พ.ย. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักหอสมุด พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ต.ค. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ต.ค. 2552
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ พ.ศ.2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 ส.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการ พ.ศ. 2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 มี.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ก.พ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ก.พ. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ม.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ม.ค. 2552
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ม.ค. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 114 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :