ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2560  

  ค้นพบทั้งหมด 47 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
ข้อบังคับ  

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2554
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 มิ.ย. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร พ.ศ. 2554
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 เม.ย. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งบุคลากร พ.ศ. 2554
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 เม.ย. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยงานวิจัย พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 เม.ย. 2554
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 เม.ย. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 มี.ค. 2554
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2554
ว่าด้วยการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาตราจารย์พิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๖
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ก.ค. 2553
ว่าด้วยอำนาจการสั่งโทษ วิธีการออกคำสั่งและการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มิ.ย. 2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 พ.ค. 2553
  ค้นพบทั้งหมด 115 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :