ข้อบังคับ  

ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา พ.ศ. 2540/ งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกตั้ง/แต่งตั้ง และการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2540 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหน่วยงานที่เรียกฃื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2541 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2542/ งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2549 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ก.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 128 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :