ข้อบังคับ  

ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 /งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่1 พ.ศ.2540)(ฉบับที่2 พ.ศ.2546)/ งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนักศึกษา (ฉบับที่1 พ.ศ.2540)(ฉบับที่2 พ.ศ.2542) /งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังว่าด้วยการจัดตั้งกองทุน (ฉบับที่1 พ.ศ.2542)(ฉบับที่2 พ.ศ.2549) / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยเงินรายได้(ฉบับที่1 พ.ศ.2543)(ฉบับที่2พ.ศ.2545)(ฉบับที่3พ.ศ.2547)(ฉบับที่4พ.ศ.2549)/งานวินัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2543 /งานวินัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งหน่วยงานในกำกับ พ.ศ.2549 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2549 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2550 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (ก.ม.) กำหนด พ.ศ. 2550 / งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 128 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :