ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2560  

  ค้นพบทั้งหมด 47 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :
ข้อบังคับ  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวินัย พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ม.ค. 2552
ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2551
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)(ยกเลิกโดยปี2555)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ส.ค. 2551
ข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าคุณวุฒิ หรือเงินเดือนที่กำหนดไว้สำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 ก.ค. 2551
ข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 ก.ค. 2551
ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการการนับวันรับราชการ และเงินเดือนที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 มิ.ย. 2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยการใช้ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ม.ค. 2551
ข้อบังคับ ว่าด้วยคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 /งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่1 พ.ศ.2540)(ฉบับที่2 พ.ศ.2546)/ งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ข้อบังคับว่าด้วยหอพักนักศึกษา (ฉบับที่1 พ.ศ.2540)(ฉบับที่2 พ.ศ.2542) /งานวินัยฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 115 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :