ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุน สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร พ.ศ.2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบุคลิกภาพและจริยธรรม พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 / พ.ศ. 2547 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยสโมสรนักศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยชมรม พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนสำหรับโครงการที่ได้รับนอกเหนือจากเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2547/ฉบับที่2 พ.ศ.2549
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ค่าครองชีพพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งสังกัดหน่วยงานที่มีที่ตั้งใน กทม. พ.ศ.2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาวิชาการศึกษา ฝึกงาน ฝึกอบรมต่างประเทศ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาวิชาอิสระ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 310 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :