ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยโครงการจัดงานแม่โจ้ 75 ปี พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543/ฉบับที่2 พ.ศ.2546
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราการเรียกเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยค่าบำรุงพิเศษ พ.ศ.2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2545
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2548
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเลี้ยงรับรองเหมาจ่าย พ.ศ. 2549
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 326 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :