ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศา ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศา ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 ต.ค. 2558
ระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีซึ่งไม่เป็นข้าราชการจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ส.ค. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ พ.ศ. 2558
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 13 ส.ค. 2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษากลุ่มวิชาสหกิจศึกษา พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2558
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2558
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (MJU E-THESIS) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินและการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มี.ค. 2558
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ธ.ค. 2557
ระเบียบฯ ว่าด้วยสถานบริการสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ธ.ค. 2557
  ค้นพบทั้งหมด 270 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :