ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผลและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 15 ม.ค. 2563
ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินสำรองสะสมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯว่าด้วยการกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและเงินรายได้ผลประโยชน์ของส่วนงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีบานะเทียบเท่าส่วนงาน พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการเบิกเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งเงิน พ.ศ. 2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการควบคุมการใช้ยานพาหนะและเชื้อเพลิง พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 ต.ค. 2562
ระเบียบฯ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงานวิสาหกิจ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 31 ต.ค. 2562
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 2 ก.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 299 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :