ระเบียบ  

ระเบียบฯ ว่าด้วยกองทุนสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนคณะเศษฐศาสตร์ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบ ว่าด้วยกองทุนคณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยโครงการจัดงานแม่โจ้ 75 ปี พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารของสถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2543
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2543/ฉบับที่2 พ.ศ.2546
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการกำหนดอัตราการเรียกเก็บผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ส.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 300 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :