ระเบียบ  

ระเบียบว่าด้วยการจัดเก็บค่าสวัสดิการและการให้บริการด้านสาธารณูประโภคภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 ส.ค. 2550
ระเบียบ เรื่องอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคสมทบ พ.ศ. 2540
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ ค่าจ้างเหมารถยนต์เอกชน พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการลาออกจากตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาวิชาปัญหาพิเศษ พ.ศ. 2541
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ส.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้ ค่าตอบแทนอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในคณะอนุกรรมการการอุทรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาแม่โจ้ 2546
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนม.แม่โจ้ - แพร่ พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ระเบียบว่าด้วยองค์การนักศึกษา พ.ศ. 2547
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 270 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :