ระเบียบ  

ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์ภาษา พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนากิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการเรียกเก็บค่าสมัครสอบ และการเงินรายได้เป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ และ สอบประมวลความรู้ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยระเบียบสถานบริการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยสถานการศึกษาวิชาการ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรว่าด้วยการบริหารการเงินและบัญชี พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยระเบียบว่าด้วยการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการบริหารการใช้ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชการที่9 สนามกีฬาอินทนิล และ อาคารแผ่พืชน์ พ.ศ. 2550 (งานวินนัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยโครงการผลิต 80 พระบัณฑิต 80 พรรษาแด่องค์ราชันย์ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 ก.ย. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 326 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :