ระเบียบ  

ระเบียบว่าด้วยการใช้วิทยุโทรคมนาคม พ.ศ. 2545 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการจัดการเรียนการสอนตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2545 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยสอนในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2545 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยเงินรายได้ที่จ่ายเป็นค่าพาหนะเหมาจ่ายในการเดินทางมาสอนของผู้สอนและผู้ควบคุมปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการผลิตมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหารสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการผลิตมหาบัณฑิตนักบริหารสหกรณ์ พ.ศ. 2545 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาและการจ่ายเงินรายได้จากภาคการศึกษาฤดูร้อน พ.ศ. 2545 (ฉบับที่2) พ.ศ.2546 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นเงินทดรองราชการ พ.ศ.2546/ฉบับที่2 พ.ศ.2547 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการกำกับห้องสอบ ประจำภาคการศึกษา พ.ศ.2547 /ฉบับที่2 พ.ศ.2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานบริหารทรัพย์สินในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ระเบียบว่าด้วยสภานักศึกษา พ.ศ. 2547 (งานวินัยฯ) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 300 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :