ประกาศ  

ป.หลักเกณฑ์และวิธีการรับ-จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำดุษฏีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ต.ค. 2550
ป.การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อฝึกอบรม ดูงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศเหมาจ่าย พ.ศ. 2548 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ(เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 1 ) ค่าสมนาคุณอาจารย์ผู้สอนวิชาในหลักสูตรปริญญาโท ภาคสมทบ พ.ศ. 2548 ( งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2546 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ.2548 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
ป.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการทำการค้นคว้าอิสระ หรือสารนิพนธ์ในหลักสูตรแผน ข ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2547 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :