ประกาศ  

ป.การแบ่งหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่างาน พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 พ.ย. 2550
ป.แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบันฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 18 ต.ค. 2550
ป.หลักเกณฑ์และวิธีการรับ-จ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำดุษฏีนิพนธ์ หรือ วิทยานิพนธ์ ภาควิชาพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ต.ค. 2550
ป.การกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อฝึกอบรม ดูงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย National Chung Hsing University (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ย. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปต่างประเทศเหมาจ่าย พ.ศ. 2548 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งทางวิชาการ(เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) พ.ศ. 2549 (ยกเลิก)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ (ฉบับที่ 1 ) ค่าสมนาคุณอาจารย์ผู้สอนวิชาในหลักสูตรปริญญาโท ภาคสมทบ พ.ศ. 2548 ( งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2546 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ส.ค. 2550
ป.กำหนดประเภทรายจ่าย รายการ และเงือนไขการจ่ายเงินรายได้ค่าเลี้ยงรับรอง พ.ศ. 2549 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ก.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 665 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :