ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง แนวทางและมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนจรรยาบรรณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าตอบแทนการใช้พาหนะส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนนักศึกษาในด้านการวิจัย หรือศึกษา หรือทำโครงงานวิชาชีพ หรือการทำปัญหาพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องแก่นักศึกษา คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกาาปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุาฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 พ.ย. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 4 พ.ย. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 644 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :