ประกาศ  

ประกาศ ก.บ.ม.ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าค้างสูงกว่าคุณวุฒิ
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ก.พ. 2552
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริง (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 3 ธ.ค. 2551
ป.หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมของการให้บริการ การใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการและตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของภาควิฃาชีววิทยา คณะวิทย์ฯ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 พ.ย. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัย (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.กำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับ นศ.ระดับ ป.ตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 พ.ย. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ย. 2551
ป.การกำหนดประเภทรายการจ่ายเงินรายได้ รายการค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสาร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 26 ก.ย. 2551
ป.สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายใน พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ก.ย. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 644 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :