ประกาศ  

ป.มหาวิทยายลัยแม่โจ้ เรื่อง การับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยายลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกที่เก็บค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่าย ของสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผู้แทนสมาชิก
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 37 ฉบับ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 14 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มิ.ย. 2553
  ค้นพบทั้งหมด 673 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :