ประกาศ  

ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 เม.ย. 2553
ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าปฏิบัติงานโดยให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าคุณวุฒิ เพิ่มเติม
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 เม.ย. 2553
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 2 เม.ย. 2553
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับจ่ายเงินสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์นักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 ก.พ. 2553
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนา เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 25 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในสำนักงานคณบดีหรือสำนักงานผู้อำนวยการ กอง หรือส่วนงานภายในที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ป.มหาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการ กอง หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2553
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เกี่ยวกับการลา
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 24 ธ.ค. 2552
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2552
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ธ.ค. 2552
  ค้นพบทั้งหมด 659 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :