ประกาศ  

ป.การกำหนดประเภทรายจ่าย รายการและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 10 มี.ค. 2551
ประกาศ ก.บ.ม.ม.แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ครึ่งแรก (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ก.พ. 2551
ประกาศ ก.บ.ม. ม.แม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น/ครึ่งหลัง(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 ก.พ. 2551
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 18 ก.พ. 2551
ป.การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ และคณะกรรมการประเมินผลการสอนและเอกสารที่ใช้ในการสอน พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 ก.พ. 2551
ป.อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ม.ค. 2551
ป.อัตราค่าตอบแทนในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกที่เก็บค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่าย ของสาขาวิชาการวางแผนและพัฒนาชนบท พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ม.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ม.ค. 2551
ป.การจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 ม.ค. 2551
ป.อัตราจัดสรรเงินเหลือจ่าย พ.ศ. 2550 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 6 ธ.ค. 2550
  ค้นพบทั้งหมด 556 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :