ประกาศ  

ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดประเภทรายจ่ายจากเงินรายได้ รายการค่ารับรองเหมาจ่ายสำหรับผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ในการประมินผลงานของมหาวิทยายและประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์จะนำไปขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ส. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยายลัยแม่โจ้ เรื่อง การับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยายลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกที่เก็บค่าธรรมเนียมประเภทเหมาจ่าย ของสาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรชนบท พ.ศ. 2553
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีการคัดเลือกกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากผู้แทนสมาชิก
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.มหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงรักษาการใช้ยานพาหนะของสำนักงานอธิการบดี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง ยกเลิกประกาศสภาสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 37 ฉบับ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
ป.สภามหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2553
  ค้นพบทั้งหมด 665 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :