ประกาศ  

ป.เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินรายได้ รายการค่าตอบแทนที่ปรึกษาของคณะกรรมการประจำคณะพัฒนาการท่องเที่ยว จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก พ.ศ.2551(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายสำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่าย สำหรับโครงการผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาที่สอง หลักสูตร 1 ปีครึ่ง (ภาคพิเศษ)(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ประกาศ ก.บ.ม.ม.แม่โจ้ที่90/2550 เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาฝึกอบรมดูงาน และปฏิบัติงานวิจัยในและต่างประเทศ พ.ศ.2550(งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับ ป.ตรี หลักสูตร 2 ปี ภาคสมทบ สาขาวิชาการจัดการชุมชน ม.แม่โจ้ - ชุมพร โดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาสัญจรนอก อ.ละแม จ.ชุมพร (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ก.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการตรวจสอบผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอผลงานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน พ.ศ.2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางในการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้าง พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีดำเนินการซื้อหรือการจ้าง พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
ป.คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย เรื่อง วิธีดำเนินการจ้างที่ปรึกษา พ.ศ. 2551 (งานวินัยฯ)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 พ.ค. 2551
  ค้นพบทั้งหมด 556 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :