ประกาศ  

ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักสำหรับการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวารสารแม่โจ้ปริทัศน์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 เม.ย. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 19 เม.ย. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมและหรือค่าตอบแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 30 มี.ค. 2554
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 30 มี.ค. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การให้ค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 มี.ค. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 มี.ค. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี เทียบเรียนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพรโดยจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มี.ค. 2554
ป.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าจ้างหรือค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มี.ค. 2554
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 23 ก.พ. 2554
  ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :