ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ-จ่ายเงินค่าบำรุงโรงจอดรถยนต์แฟลตข้าราชการ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 16 มี.ค. 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการจ้าง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 11 มี.ค. 2563
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 9 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 มี.ค. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 ก.พ. 2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563
 งานบริหารและธุรการ  วันที่ 20 ก.พ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561-2562 ครั้งที่ 42
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ก.พ. 2563
ลูกจ้างมหาวิทยาลัย หนังสือลาออกจากงาน
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ม.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินฝ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดราคาสินค้าของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ธ.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 644 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :