ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภุฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มิ.ย. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ค. 2562)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 27 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 24 พ.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ (ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 พ.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560 (Maejo University Act, B.E. 2560) [ภาษาอังกฤษ]
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 เม.ย. 2562
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 10 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความก้าวหน้าตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๒
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 4 เม.ย. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 29 มี.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 589 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :