ประกาศ  

ตารางผู้มีอำนาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม.ลว.30 พ.ย. 2561)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 25 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ คัดเลือก อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการสั่งพักงานและการจ่ายค่าจ้างของผู้ถูกสั่งพักงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 มี.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การให้พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการไปปฏิบัติงานเพื่อเขียนหนังสือหรือตำราทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 13 มี.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหารที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ พ.ศ. 2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ก.พ. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.พ. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 25 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กรณ๊ความผิดที่ปรากฎชัดเจน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 12 ก.พ. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 6 ก.พ. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาและคณะกรรมการโครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 24 ม.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 578 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :