ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการตรวจวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทอื่น ๆ และปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019,COVID -19)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการพัฒนาและผลิตกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การเบิกค่าสอนพิเศษสำหรับอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 7 ต.ค. 2563
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 28 ก.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 3 ก.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 686 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :