ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับ 3) พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ต.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 16 ก.ย. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ส.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดกลุ่มตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง และวาระการดำรงตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (ฉบับที่ 2)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ส.ค. 2562
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการย้ายผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยภายในส่วนงานหรือหน่วยงานเดียวกัน พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 26 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินเดินทางภายในประเทศ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงพิเศษสำหรับนักศึกษาภาคปกติสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตรแบบ 1.2 ภาคปกติ คระวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคปกติ หลักสุตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร คณะวิสวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 23 ส.ค. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 589 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :