ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีตรวจงานจ้างก่อสร้างและผุ้ควบคุมงานก่อสร้าง
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 17 ต.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนพัฒนาบุคลากร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 12 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราการจำหน่ายของที่ระลึกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ต.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนการสึกษาระดับปริญยาเอกสำหรับบุคลากรสายวิชาการ จากกองทุนพัมนาบุคลากร พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 11 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้าปฏิบัติงาน การนับวันปฏิบัติงานของผู้ขอกลับเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีไปรับราชการตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2561
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 4 ต.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ย. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 23 ส.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร (หัวหน้าหน่วยงานอื่นหรือตำแหน่งอื่น)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 22 ส.ค. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ส.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง โรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 9 ส.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 535 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :