ประกาศ  

ประกาศ กบม.การกำหนดชื่อตำแหน่งที่มีประสบการณ์บริหาร 2561
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 28 พ.ค. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษ ค่าตอบแทนการสอนและค่าสอนเกินภาระงานสอน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญยาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญยาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ฯ เรื่อง สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาเพื่อเดินทางไปฝึกงานกลุ่มสหกิจศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาที่ขาดแคลน (19 สาขาวิชา)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 มี.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 526 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :