ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ การวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 5 เม.ย. 2561
ประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การกำหนดคุณวุฒิสาขาที่ขาดแคลน (19 สาขาวิชา)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 13 มี.ค. 2561
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรายได้ ประเภทค่าใช้สอย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง รายการและอัตราโฆษณาประชาสัมพันธ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ก.พ. 2561
ประกาศฯ เรื่อง การใช้จ่ายเงินรายได้ จากค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายระดับปริญยาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 27 ก.พ. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชย พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 12 ม.ค. 2561
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดโครงสร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญยาตรี เข้าร่วมในลักษณะบังคับเลือกระดับมหาวิทยาลัย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
ประกาสมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดราคาขายอาหารสัตว์อินทรีย์ โครงการผลิตอาหารสัตว์และปศุสัตว์อินทรีย์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 ม.ค. 2561
  ค้นพบทั้งหมด 519 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :