ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 1 ส.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งและการเปลี่ยนประเภทตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทสนับสนุน
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อไปปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงานชาวต่างชาติและลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 20 ก.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างชาติ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 24 มิ.ย. 2565
ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 22 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease (COVID-19))
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 2565
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจำหน่ายน้ำดื่มอินทนิลมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 17 มิ.ย. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 พ.ค. 2565
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพของข้าราชการและลูกจ้างประจำเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2560 ใช้บังคับ
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 30 พ.ค. 2565
  ค้นพบทั้งหมด 827 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :