ประกาศ  

ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ได้รับค่าจ้างสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม พ.ศ.2560
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศ ก.บ.ม.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยดำรงตำแหน่งประเภทและให้ได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของบัญชีค่าจ้างเดิม
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 3 ก.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ครบกำหนดระยะเวลาศึกษาและ/หรือนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดแบบใบสำคัญรับเงิน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีตามโครงการ "การพัฒนาและเปิดโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชน" ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ขยายผลอื่น ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชุปถัมภ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานักศึกษา พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการชมรม พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 16 มิ.ย. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 480 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :