ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ให้ปฏิบัติงานเป็นพนักงานส่วนงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 เม.ย. 2563
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ้าง การบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 28 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เแลิมพระเกียรติ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะศิลปศาสตร์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ภายในคณะผลิตกรรมการเกษตร
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 7 เม.ย. 2563
ประกาศฯ เรื่อง การบริหารการเงินและบัญชีของหน่วยงานวิสาหกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 เม.ย. 2563
  ค้นพบทั้งหมด 644 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :