ประกาศ  

ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศฯ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 20 ต.ค. 2560
ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและผู้มีอำนาจอนุมัติในการเดินทางไปราชการในประเทศ และต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 งานพัฒนาบุคลากร  วันที่ 9 ต.ค. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 26 ก.ย. 2560
ประกาศ กบม. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน ที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 21 ก.ย. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและการใช้หลักฐานการโอนเงินผ่านธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สิน (Property Management System) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดรูปแบบใบเสร็จรับเงินจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Administrative Fiscal Services system (AFSs)) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระหรือดุษฎีนิพนธ์
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ส.ค. 2560
  ค้นพบทั้งหมด 494 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :