ประกาศ  

ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ พ.ศ.2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 7 ส.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2562
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 5 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดประเภทรายจ่าย จากเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายที่เรียกเก็บจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 1 ส.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของส่วนงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 ก.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยภายในของหน่วยงาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 8 ก.ค. 2562
ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กองการเจ้าหน้าที่  วันที่ 2 ก.ค. 2562
ประกาศฯ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 21 มิ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มิ.ย. 2562
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ราชอาณาจักรภุฎาน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 4 มิ.ย. 2562
  ค้นพบทั้งหมด 578 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :