ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ศธ 0523.1.7.2/ว290
ลว. 16 มี.ค. 2561
การตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับการดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[กองการเจ้าหน้าที่]
4/2561
[13 มี.ค. 2561]
แจ้งเวียน
2 ศธ 0523.1.7.2/ว614
ลว. 30 พ.ย. 2560
การกำหนดแนวนโยบายการจ้างบุคลากรที่มีอายุเกิน 60 ปี
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
14/2560
[22 พ.ย. 2560]
แจ้งเวียน
3 ศธ 0523.1.7.2/ว600
ลว. 24 พ.ย. 2560
การสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
14/2560
[22 พ.ย. 2560]
แจ้งเวียน
4 ศธ 0523.1.7.2/ว577
ลว. 16 พ.ย. 2560
กำหนดคุณวุฒิสาขาที่ขาดแคลน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
13/2560
[8 พ.ย. 2560]
แจ้งเวียน
5 ศธ 0523.1.7.2/ว574
ลว. 15 พ.ย. 2560
การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (องค์ประกอบคณะกรรมการ)
[กองการเจ้าหน้าที่]
13/2560
[8 พ.ย. 2560]
แจ้งเวียน
6 ศธ 0523.1.7.2/ว 408
ลว. 20 ก.ย. 2560
แนวปฏิบัติอัตรากำลังประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานอธิการบดี
[กองการเจ้าหน้าที่]
9/2560
[12 ก.ย. 2560]
แจ้งเวียน
7 ศธ0523.1.7.1/ว99
ลว. 19 ก.ย. 2560
การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ (กรณีผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน)
[กองการเจ้าหน้าที่]
9/2560
[12 ก.ย. 2560]
ประกาศ
8 ที่ ศธ 0523.1.7.3/ว 299
ลว. 7 ก.ย. 2560
การดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
1/2560
[18 ก.ค. 2560]
แจ้งเวียน
9 ศธ0523.1.7.2/ว286
ลว. 15 ส.ค. 2560
แนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
7/2560
[9 ส.ค. 2560]
แจ้งเวียน
10 ศธ0523.1.7.2/ว172
ลว. 30 มิ.ย. 2560
มติคณะกรรมการบริหารบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกี่ยวกับการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
4/2560
[28 มิ.ย. 2560]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 223 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :