ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 -
ลว. 21 มิ.ย. 2560
การกำหนดอัตราค่าจ้างแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เปลียนสถานภาพมาจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ
[กองการเจ้าหน้าที่]
3/2560
[16 มิ.ย. 2560]
ประกาศ
2 -
ลว. 20 มิ.ย. 2560
บัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[กองการเจ้าหน้าที่]
3/2560
[16 มิ.ย. 2560]
ประกาศ
3 -
ลว. 7 มิ.ย. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการที่เปลียนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน
[กองการเจ้าหน้าที่]
2/2560
[24 พ.ค. 2560]
ประกาศ
4 -
ลว. 9 พ.ค. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงเจตนาเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
[กองการเจ้าหน้าที่]
1/2560
[9 พ.ค. 2560]
ประกาศ
5 ศธ0523.1.7.2/ว304
ลว. 24 เม.ย. 2560
ผลการประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
6/2560
[19 เม.ย. 2560]
แจ้งเวียน
6 ศธ0523.1.7.2/ว303
ลว. 21 เม.ย. 2560
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
6/2560
[19 เม.ย. 2560]
แจ้งเวียน
7 -
ลว. 10 เม.ย. 2560
หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
[กองการเจ้าหน้าที่]
5/2560
[22 มี.ค. 2560]
ประกาศ
8 ศธ0523.1.7.3/ว120
ลว. 3 เม.ย. 2560
แนวปฏิบัติในการขอรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ขรก.)/ปฏิบัติงาน (พนง.) กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ เพิ่มเติม
[งานพัฒนาบุคลากร]
5/2560
[22 มี.ค. 2560]
แจ้งเวียน
9 ศธ0523.1.7.2/ว239
ลว. 23 มี.ค. 2560
การกำหนดกรอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชาวต่างประเทศ
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
5/2560
[22 มี.ค. 2560]
แจ้งเวียน
10 ศธ0523.1.7.3/ว104
ลว. 21 มี.ค. 2560
การพิจารณาแนวทางการนำทักษะด้านภาษาอังกฤษมาปฏิบัติของบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
[งานพัฒนาบุคลากร]
4/2560
[8 มี.ค. 2560]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 210 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :