ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 -
ลว. 4 มี.ค. 2554
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 4)
[กองการเจ้าหน้าที่]
4/2554
[23 ก.พ. 2554]
ประกาศ
2 ศธ0523.1.7.2/ว78
ลว. 23 ก.พ. 2554
การยกเว้นหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำหรับลูกจ้างประจำและหน่วยงานวิสาหกิจ
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
4/2554
[23 ก.พ. 2554]
แจ้งเวียน
3 ศธ0523.1.7.2/ว43
ลว. 3 ก.พ. 2554
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรณีการพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเข้าสู่กรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
2/2554
[26 ม.ค. 2554]
แจ้งเวียน
4 ศธ 0523.1.7.2/ว23
ลว. 19 ม.ค. 2554
ตำแหน่งสายสนับสนุนวิชาการที่สามารถลาศึกษาต่อเต็มเวลาหรือใช้บางส่วนไม่เกิน 6 ชม./ส้ปดาห์
[งานพัฒนาบุคลากร]
2/2554
[26 ม.ค. 2554]
แจ้งเวียน
5 ศธ 0523.1.7.4/ว8
ลว. 14 ม.ค. 2554
ขอชี้แจงความเข้าใจการจัดทำบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[งานทะเบียนประวัติ]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
6 ศธ 0523.1.7.4/ว2
ลว. 5 ม.ค. 2554
แจ้งเวียนมติ ก.บ.ม.เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
[งานทะเบียนประวัติ]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
7 -
ลว. 30 ธ.ค. 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
[กองการเจ้าหน้าที่]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
ประกาศ
8 -
ลว. 24 ธ.ค. 2553
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3)
[กองการเจ้าหน้าที่]
20/2553
[24 พ.ย. 2553]
ประกาศ
9 ศธ0523.1.7.3/ว704
ลว. 23 ธ.ค. 2553
แจ้งการกำหนดระยะเวลาการเสนอขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศโดยไม่ใช้เวลาราชการ เป็นกรณีพิเศษ (กรณีศึกษาก่อนการได้รับอนุมัติจาก ก.บ.ม. หรือศึกษามาก่อนได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย)
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2553
[22 ธ.ค. 2553]
แจ้งเวียน
10 ศธ0523.1.7.2/ว428
ลว. 14 ต.ค. 2553
แจ้งเวียนการดำเนินการของคณะกรรมการประเมินค่างาน
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
17/2553
[12 ต.ค. 2553]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 222 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :