ค้นหามติแจ้งเวียน กบม.  

ค้นหามติแจ้งเวียน โดย :  
เลขที่หนังสือ :   ตย. 123/2554
ชื่อเรื่อง :   ตย. เปลี่ยนตำแหน่ง
ประเภท : 
งาน : 
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่แจ้งเวียนมติ):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่แจ้งเวียนมติ)
เดือน/ปี พ.ศ. (ที่ประชุม กบม.):   /  (ระบุเดือนและปี หรือระบุเฉพาะปี พ.ศ ที่ประชุม กบม.)
 
   

ลำดับ เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง กบม. ครั้งที่ ประเภท
1 ที่ อว 69.2.15/ว147
ลว. 23 ธ.ค. 2562
การจัดส่งรายงานผลการศึกษา/รายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา กรณีบุคลากรได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ
[งานพัฒนาบุคลากร]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
2 อว 69.2.3.3/ว 130
ลว. 19 ธ.ค. 2562
ข้อหารือเกี่ยวกับการจ้างพนักงานส่วนงาน และประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ประเภทการลา และอำนาจพิจารณาอนุญาตการลา ที่ได้รับค่าจ้างระหว่างลา ของพนักงานส่วนงาน พ.ศ.2562
[กองการเจ้าหน้าที่]
22/2562
[11 ธ.ค. 2562]
แจ้งเวียน
3 ที่ อว 69.2.15/ว 103
ลว. 24 ต.ค. 2562
ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลการศึกษา/ขยายระยะเวลาการศึกษา/คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
[งานพัฒนาบุคลากร]
19/2562
[22 ต.ค. 2562]
แจ้งเวียน
4 อว 69.2.3.2/ว 338
ลว. 1 ต.ค. 2562
การพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
[งานตำแหน่งและอัตรากำลัง]
16/2562
[11 ก.ย. 2562]
แจ้งเวียน
5 ศธ 0523.1.7.4/ว 16
ลว. 15 ก.พ. 2562
การเพิ่มวุฒิการศึกษา กรณีศึกษาต่อโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
[งานทะเบียนประวัติ]
3/2562
[13 ก.พ. 2562]
แจ้งเวียน
6 ศธ 0523.1.7.4/ว 16
ลว. 15 ก.พ. 2562
การเพิ่มวุฒิการศึกษา กรณีศึกษาต่อโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.ม.
[งานทะเบียนประวัติ]
3/2562
[13 ก.พ. 2562]
แจ้งเวียน
7 ที่ ศธ 0523.1.7.3/ว 44
ลว. 5 ก.พ. 2562
การลาศึกษาต่อของบุคลากรประเภทสนับสนุนวิชาการที่ไม่สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ
[งานพัฒนาบุคลากร]
1/2562
[9 ม.ค. 2562]
แจ้งเวียน
8 ที่ ศธ 0523.1.7.3/ว 45
ลว. 5 ก.พ. 2562
การขออนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ (Fast Track)
[งานพัฒนาบุคลากร]
1/2562
[9 ม.ค. 2562]
แจ้งเวียน
9 ศธ 0523.1.7.2/ว 1305
ลว. 11 ต.ค. 2561
แนวทางการดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (กรรมการออกข้อสอบภาคเฉพาะตำแหน่งและขอให้จัดส่งผลการสอบเป็นเอกสาร
[กองการเจ้าหน้าที่]
17/2561
[10 ต.ค. 2561]
แจ้งเวียน
10 ศธ 0523.1.7.2/ว 938
ลว. 15 มิ.ย. 2561
การกำหนดให้ผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนที่บรรจุตั้งแต่วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ
[กองการเจ้าหน้าที่]
9/2561
[13 มิ.ย. 2561]
แจ้งเวียน
  ค้นพบทั้งหมด 226 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :