KM กลุ่มวิชาการ "การสร้าง Special Research Unit ในมหาวิทยาลัย"
 
  วันที่ 17 สิงหาคม 2554 กลุ่มวิชาการ จัดโครงการ KM "การสร้าง Special Research Unit ในมหาวิทยาลัย" โดยมีบุคลากรสายวิชาการที่ทำงานวิจัยทั้งผู้ที่มีประสบการณ์และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ โดยมี ผศ.ดร.จาตุพงษ์  วาฤทธิ์  ผศ.ธีระพงษ์ สว่างปัญญางกูร ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร และ อ.ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล เป็นกระบวนกร
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2554     โดย :