กองการเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแม่โจ้กอล์
 
       ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันอังคารที่ 26 - วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552 ณ สนามแม่โจ้กอล์ฟคลับ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ซึ่งในการจัดฝึกอบรมดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาสร้างสรรค์บุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ในวิชาชีพครู และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณครู ให้มีความรู้ในเรื่องการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน โดยการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2552     โดย : admin