โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ. ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย) ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562

มีบุคลากรประเภทวิชาการและประเภทสนับสนุน เข้าร่วมจำนวนกว่า 40 ราย ณ ห้องประชุมกรรมการมหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

โดยได้รับเกียรติจาก รักษาการแทนอธิการบดี (รศ. ดร.วีระพล ทองมา) กล่าวให้โอวาทกับบุคลากรใหม่ และ รศ. ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจการทำงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

ในช่วงบ่าย กองการเจ้าหน้าที่ และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้บรรยายเกี่ยวกับการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สิทธิการลา การทำบัตรประจำตัวพนักงาน สิทธิสวัสดิการด้านต่าง ๆ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ เป็นต้น

 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 17 ก.ย. 2562     โดย :