การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และวิเคราะห์หัวข้อโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงา
 
  คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม Workshop เพื่อสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และวิเคราะห์หัวข้อโครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์หาวิธีการให้ทุกหน่วยงาน โดยเน้นกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process, Input) และผลผลิตองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินโครงการเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น (Output) แล้ว ควรหาวิธีการผลักดันเพื่อให้เกิดผลของการที่บุคคลนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร (Outcome) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมจีรังเฮลธ์วิลเลจ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 19 มี.ค. 2561     โดย :