โครงการการพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficiency Organization Communication)
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในองค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (High Efficiency Organization Communication) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559  โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย แสนคำยวง      ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล (Central Group) โดยทั้งนี้ผู้เข้าอบรมครั้งนี้สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมไปช่วยส่งเสริมในการปฏิบัติงานในด้านการสื่อสาร ที่ช่วยให้ได้รับข้อมูล ที่ชัดเจน ตรงประเด็น ครบถ้วน  และช่วยทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2559     โดย :