โครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ TOT ( Training of Trainer ) สร้างนักพัฒนาบุคลากรในคณะ/สำนัก  โดยถ่ายทอดและบูรณาการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ในวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิรน์ และ คุณฐานันดร ณ เชียงใหม่ หัวหน้างานฝึกอบรม มูลนิธิรักษ์เด็ก โดยในการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมในครั้งนี้ไปพัฒนางานประจำได้ ทั้งเทคนิคและวิธีการ และนำความรู้เหล่านี้มาไปประยุกต์กับงานในปัจจุบันได้  เช่น การจัดโครงการต้องทำอย่างไร งานพีกร การฝึกการแสดงออกต่อหน้าชุมชน ทำให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี ความรู้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรการบริหารการฝึกอบรม นำมาใช้ได้ในองค์กรที่ทำงานอย่างมีกระบวนการที่เป็นระบบ นำความรู้   ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และการนำความรู้ไปพัฒนาในการทำหน้าที่ การปรับทัศนคติ เทคนิคในการจัดอบรม ฝึกอบรมอย่างมืออาชีพโดยมีการวิเคราะห์หัวข้อฝึกอบรม เพื่อใช้ในการทำหลักสูตร ทั้งเทคนิคและวิธีการ และนำความรู้เหล่านี้มาไปประยุกต์กับงานในปัจจุบันได้  เช่น การจัดโครงการต้องทำอย่างไร งานพีกร การฝึกการแสดงออกต่อหน้าชุมชน ทำให้เป็นนักฝึกอบรมที่ดี

 

 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2559     โดย :