โครงการชุดหลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ (หลักสูตร : ก้าวใหม่.....สายวิชาการ) รุ่นที่ 5
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการก้าวใหม่...สายวิชาการ (หลักสูตรอาจารย์ใหม่) รุ่นที่ 5 ให้กับบุคลากรสายวิชาการที่บรรจุตั้งแต่ ธันวาคม 2557 เป็นต้นมา ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2558 – 22 มกราคม 2559  ซึ่งมีบุคลากรสายวิชาการที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 37 คน โดยการอบรมฯแบ่งออกเป็น 7 Module ประกอบด้วย M1 การเรียนรู้ความสัมพันธ์และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใน (จิตตปัญญาและแม่โจ้บ้านเรา)  M2 การเรียนรู้ราก แก่นแท้ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายอุดมศึกษาภายนอก (ความภักดีต่อองค์กร : Royalty)   M3 การเรียนรู้มุมมองด้านการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาอุดมศึกษาในศตวรรษที่21 M4การเรียนรู้การบริหารจัดการเบื้องต้นเพื่อสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้   M5 การเรียนรู้และพัฒนาสมรรถนะหลักสายวิชาการ เน้นทักษะการวิจัย การให้คำปรึกษาและความกระตือรือร้น การเป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ธรรมะสำหรับอาจารย์   M6 การสร้างเสริมประสบการณ์   M7 การสรุปผลการเรียนรู้     
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2559     โดย :