โครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย)
 
  ด้วยกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรใหม่(ด้านวิจัย) ในวันที่ 10 , 11-12, 19 มิถุนายน 2558 และ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับรู้วิธีการทำวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับลงพื้นที่จริงเพื่อหาโจทย์วิจัย การพัฒนาโจทย์วิจัย/หัวข้อวิจัย อบรมการพัฒนา proposal / โครงการวิจัย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการประมง และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 30 คน
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2558     โดย :