โครงการ เรื่อง การนำเสนอสรุปผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการ เรื่อง "การนำเสนอผลการไปดูงานด้านการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่"  โดยกลุ่มอาจารย์ใหม่ที่เคยผ่านเข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ใหม่สายวิชาการ รุ่นที่1และรุ่นที่2 ได้นำเสนอผลจากการไปศึกษาดูงาน (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีกรุงเทพ และจังหวัดราชบุรี) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องข้าวหอมมะลิอาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและเลขานุการคณะเข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอผลงานดังกล่าว.
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2558     โดย :