กองการเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
 
  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และบุคลากร ร่วมรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพในโครงการสร้างสุขด้วยการตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริม และรักษาไว้ซึ่งประเพณีการทำบุญตักบาตรให้มีสืบต่อไป แะลเพื่ีอให้บุคลากรสำนักงานอธิการบดี ได้มีการทำบุญตักบาตรร่วมกันในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 8.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 5 มิ.ย. 2558     โดย :