คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ ร่วมกับ ม.เกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่น 1"
 
  วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม “หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” รุ่นที่ 1 ภายใต้กรอบมาตรฐานหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุม เศรษฐนิทัศน์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกายภาพ กล่าวรายงาน การจัดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน (ระดับ ๗) หรือเทียบเท่า เพื่อพัฒนานักบริหารสถาบันอุดมศึกษาระดับกลางที่ผ่านการฝึกอบรมของหลักสูตร ให้มีความรู้ความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษาและกระบวนงานด้านต่างๆในระดับสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัด มีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติ การวางแผนงานและวิธีดำเนินงานที่ชัดเจน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน การปรับปรุงพัฒนางานตนเองและผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้และทักษะและการจัดการทรัพยากรทางการบริหาร พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หลักการคิด และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ มุมมองและวิธีคิดในเชิงระบบ การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างกลุ่มเครือข่ายผู้บริหารระดับกลางสายสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวต่อไป
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2558     โดย :