โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดworkshop เรื่องกระบวนการKM
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกำหนดหัวข้อโครงการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 และจัดworkshop เรื่อง กระบวนการKM เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมคาวเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา โดยมีวิทยากร อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล รศ.อ้อมทิพย์ เมฆรักษาวินิช แคมป์ และผศ.ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร ทำกระบวนการ และมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้นำกลุ่มชุมชนปฎิบัติ(คุณอำนวย)ด้านการพัฒนาบุคลากร 11 กลุ่มงาน
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558     โดย :