โครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้
 
  กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในด้านจัดการความรู้ เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมคาวบอยเธียเตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา โดยวิทยากรให้ความรู้ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองคณบดีและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านจัดการความรู้ ประธานหลักสูตร
 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2558     โดย :