ปรัชญา : Philosophy

สำนึกในหน้าที่ ส่งเสริมสิ่งดี เพื่อบุคลากร
Sense of duty to promote benevolence for university personnel

วิสัยทัศน์ : Vision

เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล
เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่สากล

An efficient division that focuses on excellence of personnel management
to support the university towards international recognition

พันธกิจ : Mission

บริหารงานบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และยึดหลักธรรมาภิบาล

Effective personnel management by using information technology
based on principles of good governance