โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร และแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2562
 
  ในวันที่ 28 กันยายม 2561 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  และคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตามปีงบประมาณ 2562 ณ จีรังรีสอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล นำเนอภาพรวมการพัฒนาและบริหารบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และวัตถุประสงค์ตามกรอบของแผนแม่บทด้านพัฒนาบุคลากรและบริหาร โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย รองคณบดี  รองผู้อำนวยการสำนัก เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

 

 
   เพิ่มข่าวเมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2561     โดย :