ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง / โปรแกรม APS  

   สายวิชาการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS) 
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
  ข้าราชการ
  โปรแกรม APS v.4.4_ข้าราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  โปรแกรม APS v.4.4_พนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.4
สัดส่วนภาระงาน คำนิยาม หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานของอาจารย์ประจำ
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
   
   สายสนับสนุน
[แบบ ป-สน.01] แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
[แบบ ป-สน.02] ดาวน์โหลดแบแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)