ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม TOR (2560)  

   สายวิชาการ
สำหรับบุคลากรสายวิชาการให้กรอกข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference :TOR) [แบบ ป-วช.01] โดยใช้โปรแกรม APS v.3.0
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม APS v.3.0
รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)
   
   สายสนับสนุน
แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (Term of Reference :TOR) บุคลากรประเภทสายสนับสนุนวิชาการ [แบบ ป-สน.01]
รอบการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 (1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2560)