ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง / โปรแกรม APS  

   สายวิชาการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)  Update วันที่ 9 ก.พ. 2561
  โปรแกรม APS v.4.2.3_ข้าราชการ (สำหรับข้าราชการ) 
  โปรแกรม APS v.4.2.3_ผู้บริหารระดับสูง (สำหรับผู้บริหารระดับสูง ตำแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ) 
  โปรแกรม APS v.4.2.3_พนักงานมหาวิทยาลัย (สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
  แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 9 ก.พ. 2561
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.2.3 
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.1 / v.4.2.1 / v.4.2.2
สัดส่วนภาระงาน คำนิยาม หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานของอาจารย์ประจำ 
Update วันที่ 9 ก.พ. 2561
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.2.3
Update วันที่ 23 ม.ค. 2561
   
   สายสนับสนุน
[แบบ ป-สน.01] แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
[แบบ ป-สน.02] ดาวน์โหลดแบแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินปีงบประมาณ 2561 (ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561)
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]