ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง / โปรแกรม APS  

   สายวิชาการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS) 
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
  ข้าราชการ
  โปรแกรม APS v.4.3_ข้าราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  โปรแกรม APS v.4.3_ผู้บริหารระดับสูง (ตำแหน่ง รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะ)
  โปรแกรม APS v.4.3_พนักงานมหาวิทยาลัย
  แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 1 ส.ค. 2561
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.3
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.2.3
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.1 / v.4.2.1 / v.4.2.2
สัดส่วนภาระงาน คำนิยาม หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานของอาจารย์ประจำ
Update วันที่ 9 ก.พ. 2561
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 23 ม.ค. 2561
   
   สายสนับสนุน
[แบบ ป-สน.01] แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
[แบบ ป-สน.02] ดาวน์โหลดแบแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
แบบประเมินความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล [แบบ ป-04]