ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง / โปรแกรม APS  

   สายวิชาการ
ดาวน์โหลดโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ (APS)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
  ข้าราชการ
  โปรแกรม APS v.4.4_ข้าราชการ
  พนักงานมหาวิทยาลัย
  โปรแกรม APS v.4.4_พนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
  รายละเอียดการปรับปรุงโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS v.4.4
สัดส่วนภาระงาน คำนิยาม หลักเกณฑ์และวิธีการคิดคำนวณภาระงานของอาจารย์ประจำ
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
คู่มือการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาระงานสายวิชาการ APS
Update วันที่ 19 ธ.ค. 2562
   
   สายสนับสนุน
สำหรับการจัดทำข้อตกลงภาระงานของบุคลากรประเภทสนับสนุนประจำปี 2565 ให้จัดทำข้อตกลงภาระงานและรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ Performance Management System (PMS)
บันทึกข้อความ เรื่อง ขอให้ดำเนินกำรจัดทำข้อตกลงภาระงานสำหรับปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS) [อว 69.2.3.2/ว 840 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564]
ขั้นตอนและระยะเวลาการจัดทำข้อตกลงภาระงาน TOR ในระบบ PMS
คู่มือการใช้งานระบบ PMS
วิดีโอการใช้งานระบบ PMS เบื้องต้น
[แบบ ป-สน.01] แบบฟอร์มข้อตกลงภาระงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (TOR)
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
[แบบ ป-สน.02] ดาวน์โหลดแบแบบรายงานภาระงานตามข้อตกลงและแบบประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   
   แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
[แบบ ป-03] แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน และผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)
   
   แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
แบบแจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบการประเมินปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)