เอกสารทั่วไป  

2536 ว336 การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
2537 ว137 การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตีความ พรบ.แม่โจ้ (การพ้นตำแหน่งของรองอธิการบดี)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การปรับปรุงแก้ไขมติ ครม. เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การยกเลิกมติ ครม. เรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหายเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการให้ข้าราชการไปช่วยราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มาตราการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
รายงานสรุปการทำประชาพิจารณ์ประจำปี 2542
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 842 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :