เอกสารทั่วไป  

2537 ว137 การมอบอำนาจให้อธิการบดีฯ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตีความ พรบ.แม่โจ้ (การพ้นตำแหน่งของรองอธิการบดี)
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การปรับปรุงแก้ไขมติ ครม. เรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการเงิน
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การยกเลิกมติ ครม. เรื่องการฟ้องเรียกค่าเสียหายเมื่อมีการกระทำผิดเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวคิดในการแก้ไขปัญหาการให้ข้าราชการไปช่วยราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีหน่วยงานของรัฐมีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
มาตราการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบกรณีใช้ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่การเงินและหรือบัญชี
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
รายงานสรุปการทำประชาพิจารณ์ประจำปี 2542
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การจัดทำนิติกรรมรับโอนที่ดิน จ.แพร่
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 841 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :