เอกสารทั่วไป  

ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราว่าง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุนักเรียนทุนเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การแต่งตั้งพนักงานและตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง และการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
เงินค่าใช้จ่ายในการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการ
 งานวินัยและนิติการ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการลดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2539)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (พ.ศ. 2540)
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 812 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :