เอกสารทั่วไป  

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้มีวุฒิปริญญาตรีในตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนสาธิต
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
เงื่อนไขการบรรจุผู้ทำสัญญารับทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การมอบอำนาจการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
กำหนดระยะเวลาในการกลับเข้าปฏิบัติราชการภายหลังจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราว่าง
 งานตำแหน่งและอัตรากำลัง  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุนักเรียนทุนเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การแต่งตั้งพนักงานและตำแหน่งข้าราชการที่ว่าง และการโอนสับเปลี่ยนข้าราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
การบรรจุผู้ไปรับราชการทหารและผู้ไปปฏิบัติงานตามมติ ครม. กลับเข้ารับราชการ
 งานทะเบียนประวัติ  วันที่ 29 ธ.ค. 2548
  ค้นพบทั้งหมด 817 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ หน้า :